VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinin Bilgileri:

(Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe Göre Doldurulması Zorunlu Alanlar*)

İsim – Soy İsim* 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (Yabancılar için Uyruğu ve Pasaport Numarası)* 
1. Elektronik Posta Adresi*
2. Telefon Numarası*
 
Tebligata  Esas  Yerleşim Yeri  veya  İşyeri Adresi* 
Şirketimiz ile İlişkiniz (Lütfen İşaretleyiniz)Çalışan Adayı       Çalışan       Hissedar/Ortak        Ziyaretçi  
Başvuruda yukarıdaki bilgilerden doldurulması zorunlu alanlar ile talep konusunun bulunması ve başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

KVKK m.11 kapsamında talebinizi açık, anlaşılır ve Kanun çerçevesinde detaylı olarak belirtiniz:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuruya verilecek olan yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. Tercih belirtilmediği takdirde başvuru yöntemi ile aynı şekilde cevap verilecektir:

Yukarıda yazmış olduğum, tarafıma ait adrese yazılı şekilde gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda yazmış olduğum, E-posta adresine gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilmesi mümkündür.)

Elden teslim almak istiyorum.

İşbu veri sahibi başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, şirket adresinde yahut şirket tarafından muhtelif iletişim vasıtalarıyla yayımlanmış bulunan “Aydınlatma Metni”ni de okuduğumu ve bilgi sahibi olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

BAŞVURAN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

İsim – Soy İsim:

Başvuru Tarihi:

İmza:


başvuru formunu indirmek için tıklayınız.