KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Muammer Pırlanta Dingil Döküm Oto Yedek Parça İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Muammer Pırlanta” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizi, hukuka uygun olarak toplama, saklama ve paylaşımını sağlama ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Muammer Pırlanta tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Muammer Pırlanta tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Şirketin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin insan kaynakları politikasının belirlenmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi,

• Şirket tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirketin mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu yükümlülükleri ve faaliyetleri mevzuata uygun yürütmesi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ücret politikalarının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sair sistemlerle sağlanması, erişim yetkilerinin, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Şirketin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,

• Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek/ tüzel kişilerle irtibat sağlanması,

• Şirketin ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması,

• Resmî kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,

• Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi,

• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması,

• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin tarafınızdan şirketimize sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir. Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddeleri kapsamında, Muammer Pırlanta tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:

• Muammer Pırlanta Hissedarları,

• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,

• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;

• Ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere, aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de Kanun’a uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.

• Kanun’un 9’uncu maddesinde kişisel verilen yurt dışına aktarımı aşağıdaki şekilde izah edilmiştir; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması, Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Muammer Pırlanta tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunların açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ayrıca işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

Kişisel verileriniz, Muammer Pırlanta tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi, göz önünde bulundurulmaktadır. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11’inci maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11’inci maddesi gereği;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Muammer Pırlanta Dingil Döküm Oto Yedek Parça İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle, yine ilgili mevzuat uyarınca bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde mevzuat gereği sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muammer Pırlanta tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.

Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklama, talep yahut başvurularınızı, Muammer Pırlanta Dingil Döküm Oto Yedek Parça İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından şirket adresinde, şirket internet sitesinde yahut farklı iletişim kanallarında tarafınıza sunulmuş olan iletişim formu ile şirketimiz aşağıda bildirilen adresine yahut noterlik vasıtasıyla veya şirketimizin KEP adresi olan “m.pirlanta@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. İlgili kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Veri Sorumlusu: Muammer Pırlanta Dingil Döküm Oto Yedek Parça İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Telefon: +90 (0332) 239 22 12

Adres: Büyük Kayacık Organize Sanayi Bölgesi Vali İhsan Dede Caddesi No:12 Selçuklu/KONYA